ALIS logo
Søk

Introduksjonsstilling

Introduksjonsstillinger gjør at ALIS og fastleger kan jobbe sammen på samme liste samtidig.

Hva er introduksjonsavtale og introduksjonsstilling?

Introduksjonsavtale gjør at både leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) og fastleger med rett til trygderefusjon kan jobbe samtidig på samme liste. Vanligvis tillater ikke HELFO at fastlegen (hjemmelshaver) og f.eks en vikar arbeider samtidig på samme pasientliste.

Det er bare leger under spesialistutdanning i allmennmedisin som kan få introduksjonsavtale. Stillingen de går i kalles introduksjonsstilling, og legen kalles introduksjonslege. Dette gjelder både ved privat næringsdrift, og ved fastlønn. Varighet er inntil to år i full stilling. Ved redusert stilling ned til 50% forlenges varigheten tilsvarende.

Ordningen var primært beregnet på kommunale leger som arbeider utenfor fastlegeordningen (f.eks sykehjems- eller helsestasjonslege), som trenger fastlegepraksis for å bli spesialist i allmennmedisin. Ordningen er i praksis utvidet til å gjelde for alle leger som vil prøve seg på fastlegeyrket, uten å måtte ta fullt listeansvar. Det kan særlig være aktuelt for sykehusleger som vil teste ut en annen karrierevei, eller nyutdannede leger.

Det er kommunen som søker om å få inngå introduksjonsavtaler. Både introduksjonslegen, kommunen og fastlegene på legekontoret er avtaleparter i en introduksjonsavtale. Helsedirektoratets avtalemal skal brukes. Normalt vil introduksjonslegen jobbe på listene til alle fastleger på legesenteret. Introduksjonslegen kan både være næringsdrivende eller ansatt i kommunen.

Fordeler og ulemper

Fordelen med ordningen er at ALIS slipper fullt listeansvar og å være vikar for en navngitt lege med de forpliktelsene det medfører. ALIS kan også teste ut allmennpraksis uten å kjøpe en praksis. For fastlegene på legekontoret som er med i en introduksjonsavtale kan det føre til redusert arbeidsbelastning.

Ulempene med ordningen er at legen får mindre ALIS-tilskudd enn ved vanlig fastlegepraksis, og at det må være tilstrekkelig stort antall pasienter tilknyttet legekontoret for at introduksjonslegen kan fylle opp arbeidsdagen. For næringsdrivende kan det være usikkert om man får tilstrekkelig inntekt.

Økonomi, rammer og søknadsprosess

Det følger ikke med egne midler til ordningen. Det er opp til avtalepartene (kommune, fastleger, introduksjonslege) å bli enige om fordelingen av kostnader ved gjennomføringen av introduksjonsavtalen. Avtalepartene må avgjøre om introduksjonslegen skal være fastlønnet eller selvstendig næringsdrivende. Kommunen kan søke om ALIS-tilskudd til introduksjonslegen.

Regelverket er nå endret slik at fastlegene nå har mulighet til å heve listetaket sitt selv om det er introduksjonslege på legekontoret. Fastlegene beholder hele basistilskuddet selv om introduksjonslegen vil ha ansvar for oppfølgingen av pasienter på deres lister.

Helsedirektoratet kan tildele inntil 65 avtaler på landsbasis. Per september 2023 er det i underkant av 40 avtaler som er aktive. Det er derfor mulig å få en slik avtale selv om søknadsfristen gikk ut 15.03.2022. Kommuner som er interessert i en slik avtale kan ta direkte kontakte med Helsedirektoratet på epost: godkjenning@helsedir.no.