ALIS logo
Søk

ALIS-tilskudd

ALIS-tilskudd er også kjent som tilskuddsordningen "Nasjonal ALIS og veiledning". Tilskuddet søkes om og utbetales etterskuddsvis.

Vi minner om at kommunene skal rapportere på tilskuddet for 2023 innen 1. april. Rapporteringen består i hovedsak av å legge ved revisorrapport, så vær rask med å be kommunerevisjonen utarbeide en. Revisor trenger kopi av tildelingsbrevet fra Helsedirektoratet og alle ALIS-avtalene. Ofte vil de også ha utskrift av regnskapet for tilskuddet. Det kan være lurt å be kommunens økonomiavdeling om hjelp. Utlysning av tilskuddet for 2024 ventes utpå vinteren.

Alle leger som spesialiserer seg i allmennmedisin i ny ordning kan få tilbud om avtaler med kommunen om særskilte tiltak som bidrar til forutsigbarhet og trygghet i tiden spesialistutdanningen pågår (ALIS avtale). Avtalene skal inneholde tiltak og opp­følging i spesialiseringsløpet som kommer i tillegg til det legen har krav på som følge av spesialistforskriften. Når ALIS-avtale er inngått, gir det rett på tilskudd for å dekke utgifter tilknyttet avtalen.

Utlysning av tilskuddet finner du her. Der ligger også mal for avtale som skal brukes. Det er viktig at både kommunen og ALIS setter seg godt inn i regelverket slik at misforståelser unngås om hva som gjelder. Det er kommunen som forvalter tilskuddet, men ALIS bør også holde egen oversikt over hvor mye hen mottar og kan bruke hvert år.

Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kommunenes merkostnader ved inngåelse av ALIS-avtale. Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til den enkelte ALIS sitt uttdanningsløp, ikke rene adminsitrasjonsutgifter for kommunen. Ordningen dekker også kommunenes utgifter til forskriftsfestet veiledning til leger som er under spesialisering i allmennmedisin, og som ikke velger å inngå en ALIS-avtale. Fra 2023 er det krav om at Helsedirektoratets mal for ALIS-avtaler skal benyttes.

Målgruppen er leger i kommunalt legearbeid som spesialiserer seg i allmennmedisin. Det gjelder både næringsdrivende og kommunalt ansatte fastleger, fastlegevikarer, introduksjonsleger og leger i andre allmennmedisinske stillinger i kommunen.

Hvordan ALIS-tilskuddet skal brukes for å hjelpe den enkelte ALIS, avtales mellom kommunen og ALIS i en egen ALIS-avtale.

Salærsatsen i 2024 er på kr 1215,-. For å kompenser for fravær hos ALIS, vil 0,85 av satsen utgjøre kr. 1032,75 pr time. Dagsats 8 timer er kr 8 262,-. Refusjon for veiledning (1,15 av salærsatsen) er økt til kr 1397,25 pr time. Ny sats gjelder for hele tilskuddåret 2024, dvs fra 01.09.2023 - 31.08.2024.

Hva er nytt for 2023:

  • Nytt 3. avsnitt i punkt 4.1 i ALIS- avtalen. Denne sier at ALIS- avtalen gjelder fra signering, og at det ikke kan søkes om tilskudd for tidligere periode enn signeringsdato. Det er likevel gjort et unntak for 2023, slik at avtaler med ALIS som er nytilsatt eller med ny avtale med kommunen (datert etter 30.09.22) kan tilbakedateres tilbake til 01.10.22. Det presiseres samtidig at det i tråd med regelverket, for å utløse tilskudd, må eksistere ansettelsesavtale/avtale med kommunen som dekker perioden og tilretteleggingsaktiviteter må være gjennomført.
  • Det kreves at ALIS har vært ansatt/ hatt avtale i mer enn 3 kalenderuker av måneden for at kommunen skal kunne søke tilskudd for vedkommende for gitt måned. Anbefalt sats for fravær er 0,85 av salærforskriftens sats. Salærsatsen i 2023 var på kr 1140,-. 0,85 utgjorde kr. 969 pr time. Dagsats 8 timer ble kr 7 752.
  • Vikariater må ha en varighet på minst 3 måneder, og vikar fra vikarbyrå har ikke rett til ALIS-avtale og tilskudd.
  • Kommunen kan beholde inntil 5 % av tilskuddet for å legge til rette for gode utdanningsløp.
  • Refusjon for veiledning er økt til kr 1311 pr time (1,15 x salærsatsen)
  • Punktet "Valgfrie elementer" i malen for ALIS-avtale (2023) er borte. Noen av tidligere valgfrie elementer, som f.eks. studiedager, kan legges inn under punkt 4.1.1 i malen (kompensasjon ved fravær ifm læringsaktiviteter/veiledning). Det forventes at ALIS kan dokumentere at studiedager o.l. er læringsaktiviteter som kan knyttes opp mot konkrete læringsmål.
  • Søknadsfristen er fremskyndet til 01.09.2023.

ALIS-kontorene tror at de endringene som er gjort vil minske uenigheter og ulikheter rundt tilskuddet og gjøre det lettere å håndtere både for ALIS og kommunen.

Ofte stilte spørsmål om tilskuddsordningen

For kommuner i sentraliseringsgrad 6