ALIS logo
Søk

Hvordan komme i gang med veiledning?

Et forslag til hvordan man kan sette opp de første veiledningstimene for nye ALIS.

Helsedirektoratet har laget en egen veileder for “Veiledning av leger i spesialisering”. I teksten under gis en kort introduksjon til rammene for veiledning, samt et forslag til innholdet i de seks første veiledningssamtalene.

Veiledningen bør gjennomføres minst 1 time hver uke eller 2 timer hver annen uke. Vi anbefaler ikke sjeldnere enn hver annen uke for å sikre tett nok oppfølging av ALIS. Veiledning med fysisk oppmøte er å foretrekke fremfor digital veiledning, spesielt i oppstarten. Det er imidlertid viktig å finne praktiske løsninger, og digitale møter kan være nyttig for enkelte der distansen mellom veileder og ALIS er stor og tiden knapp

Hver veiledningstime varer fra 45-60min. Basert på erfaring, og tilbakemeldinger fra både ALIS og veiledere, anbefaler vi at veiledningen gjennomføres på begynnelsen av dagen, eller rett etter lunsj, den tiden ALIS har tjeneste i allmennpraksis.

Hver veiledningssamtale bør ha rom for aktuell problemstilling som ALIS har. Dette bør avklares tidlig i hver veiledningssamtale. Vi anbefaler følgende rettesnor som utgangspunkt for individuell veileder i veiledningssamtalene: «Om jeg vil lykkes i å føre et menneske til et bestemt mål, må jeg først finne mennesket der det er, og begynne akkurat der» (Søren Kierkegaard). Vi anbefaler også at alle veiledningssamtalene avsluttes med referatføring.

Det forventes at alle læringsmålene blir gjennomgått gjennom individuell veiledning. Individuell veiledning er en “læringsaktivitet” under alle læringsmål, selv om dette ikke står eksplisitt i kompetanseportalen.

Individuell veileder anbefales å lese gjennom heftet “Individuell veiledning og supervisjon i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Om rammebetingelser, tenkemåte, metoder og verktøy” før første veiledningstime, eller tidlig i veiledningsløpet. Heftet finner dere med navnet “Hefte Individuell veiledning og supervisjon” under “Nedlastninger”. Individuell veileder bør også gjøre seg kjent med “Praksistrekanten”, denne finner dere også under “Nedlastninger”.

Helsedirektoratet har også laget en veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering. Veileder og andre erfarne kolleger som supervisører skal vurdere LIS-ens kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er beskrevet i forskriftsfestede læringsmål.

Vurderingen har to hovedformål:

- Å gi LIS tilbakemelding underveis på utføring av arbeidsoppgaver og læringsaktiviteter for å fremme læring og refleksjon og for å tilpasse videre læringsforløp.
- Å foreta sluttvurderinger av om kompetanse er oppnådd, spesifisert i form av forskriftsfestede læringsmål.

Forslag til innhold i de seks første veiledningssamtalene finner dere under, de er basert på at hver samtale tilsvarer én veiledningstime (45-60min), men innholdet og varigheten kan tilpasses etter behov.

Veiledningssamtaler

Annet