ALIS logo
Søk

Individuell veiledning

Én-til-én-veiledning i allmennmedisin

Individuell veiledning

I ny spesialistutdanning er det krav om individuell veiledning, jmf spesialistforskriften §§ 2 og 25. Veiledning skal inneholde refleksjoner, råd og oppfølging av faglig progresjon under spesialiseringen. Veilederen skal være spesialist i allmennmedisin, og det er kommunens ansvar å finne veileder til ALIS. Det er krav om individuell veiledning for å få tellende tjenestetid.

Individuell veiledning skal bidra til bedret kvalitet i spesialistutdannelsen gjennom tett oppfølging av erfaren kollega. Mange ALIS angir at veiledning er det de er mest fornøyd med i ny ordning. Den individuelle veiledningen er en toveis samtale som er skjermet fra andre arbeidsoppgaver, og veiledningstimene skal være planlagte og regelmessige. Timene skal gi rom for refleksjon og råd relatert til case, utfordringer og gleder med selve legerollen, men også bistand til spesialiseringsforløpet, gjennomgang av læringsmål og vurdering av kompetanse på disse. Det er viktig at også veileder setter seg inn i regler for ny spesialistutdannelse i allmennmedisin.

Antall veiledningstimer skal i gjennomsnitt være minimum 4 timer per måned i 10,5 måneder pr år i den tid man har praktisk tjeneste i en registrert utdanningsvirksomhet, det vil si 42 veiledningstimer pr år. Kommunene kan få refundert utgifter til veileder inkludert 1,5 time pr måned i 10,5 måned per år til for- og etterarbeid, se ALIS-tilskudd. Ved deltidsstilling reduseres som hovedregel antall veiledningstimer tilsvarende. Det er mulig å ha flere veiledningstimer i oppstart, og noe mindre senere i forløpet. Dette må avtales med kommunen.

Veiledning med fysisk oppmøte er å foretrekke fremfor digital veiledning, spesielt i oppstarten. Det er imidlertid viktig å finne praktiske løsninger, og digitale møter kan være nyttig for enkelte der distansen mellom veileder og ALIS er stor og tiden knapp.

Det er kommunens ansvar å sørge for at veileder er kvalifisert, og får tilbud om veiledningskurs ved behov for kompetanseheving. Det anbefales at veileder tar emnekurs for veiledere som arrangeres av ALIS-Kontorene.

Alle læringsmål skal gjennomgås med veileder på individuell veiledning

Referat

Det bør skrives referat i Kompetanseportalen fra hver veiledningstime, men dette ikke er forskriftsfestet. Referat vil gi oversikt og mulighet for planlegging av tema som tas opp, oversikt over hvilke læringsmål som er gjennomgått, samt hyppighet på veiledningen. Det vil også gi kommunal leder innblikk i om veiledning foregår forskriftsmessig. Det anbefales at ALIS skriver referat, men dette avtaler ALIS og veileder seg imellom. Det er kun veileder som kan ferdigstille referatene. Referatet bør være kortfattet. Det er ønskelig at læringsmål man har gått igjennom i veiledningstimen noteres i referatet. Veileder signerer på mange læringsaktiviteter, og det anbefales at veileder skriver til leder i kompetanseportalen hvis læringsmålet vurderes oppnådd (snakkeboble under hvert læringsmål i kompetanseportalen). Leder vurderer og godkjenner læringsmål etter anbefaling fra veileder. Veileder skal melde fra til leder dersom progresjonen over tid ikke er som forventet.

Kompetansevurdering

Veileder skal også bidra med kompetansevurdering av ALIS.

Helsedirektoratet har laget en veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering. Leder, veileder og andre erfarne kolleger som superviserer, skal vurdere ALIS sin kunnskap, ferdigheter og holdninger som er beskrevet i forskriftsfestede læringsmål.
Se for øvrig Kompetansevurdering

Annen informasjon

Ofte stilte spørsmål: