ALIS logo
Søk

Individuell veiledning

Én-til-én-veiledning i allmennmedisin

Individuell veiledning er påkrevet i ny spesialistutdanning, jmf spesialistforskriften §§ 2 og 25. Veilederen skal være spesialist i allmennmedisin, og det er kommunens ansvar å finne veileder til ALIS. Kommunen kan søke Helsedirektoratet om tidsavgrenset fritak fra kravet om at veileder skal være spesialist, jmf §25, fjerde ledd. Fritak gis unntaksvis. Tidsbegrenset fritak fra kravet om at veileder skal være spesialist i faget vil blant annet bli vurdert i forhold til opplysninger om:

  • Hvilke uforholdsmessige utfordringer virksomheten står overfor
  • Hvilke tiltak virksomheten har gjennomført for å forsøke å skaffe kvalifiserte veiledere og hva er gjort for å få til samarbeid med nabokommuner?
  • Hvor lang periode dreier det seg om?
  • Hvor mange spesialister i allmennmedisin er tilknyttet virksomheten?
  • Hvor mange leger i spesialisering (LIS) i allmennmedisin er under utdanning i virksomheten og hvor mange av disse skal veiledes av lege uten spesialistgodkjenning?
  • HPR nr og kompetansen til den som skal veilede midlertidig.
  • Hvilke tiltak har virksomheten gjennomført for å forsøke å skaffe kvalifiserte veiledere og hva er gjort for å få til samarbeid med nabokommuner?

Søknad sendes per e-post til godkjenning@helsedir.no.

Helsedirektoratet har laget en nasjonal veileder for "Veiledning av leger i spesialisering". I teksten under har vi oppsummert det viktigste fra denne veilederen, men det anbefales at både kommunal leder og individuell veileder setter seg inn i denne veilederen.

Veiledning skal forstås som refleksjoner, råd og oppfølging av faglig progresjon under spesialiseringen.

Den individuelle veiledningen er en toveis samtale som er skjermet fra andre arbeidsoppgaver, og veiledningstimene skal være planlagte og regelmessige. Samtalene skal omhandle det ALIS eller evt veileder har på hjertet. Det kan være diskusjon og råd relatert til case, utfordringer og gleder med selve legerollen, men også råd og hjelp relatert til spesialiseringsforløpet.

Det er tiltenkt at veiledningen i gjennomsnitt skal utgjøre minimum fire timer per måned i 10,5 av årets måneder i den tid man har praktisk tjeneste i en registrert utdanningsvirksomhet.

Det er mulig å ha flere veiledningstimer i oppstart, og noe mindre senere i forløpet. Veiledning er læringsaktivitet for alle læringsmålene.

Veiledning med fysisk oppmøte er å foretrekke fremfor digital veiledning, spesielt i oppstarten. Det er imidlertid viktig å finne praktiske løsninger, og digitale møter kan være nyttig for enkelte der distansen mellom veileder og ALIS er stor og tiden knapp.

Det skal skrives referat fra hver veiledningstime i Kompetanseportalen. Det anbefales at ALIS skriver referat, men dette avtaler ALIS og veileder seg imellom. Det er kun veileder som kan ferdigstille referatene. Det er ønskelig at læringsmål man har diskutert/vært innom i samtalen, noteres i referatet. Veileder signerer på mange læringsaktiviteter, og skriver til leder i kompetanseportalen hvis læringsmålet vurderes oppnådd. Leder vurderer og godkjenner læringsmål i samarbeid med veileder. Veileder skal melde fra til leder dersom progresjonen over tid ikke er som forventet.

Helsedirektoratet har laget en veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering. Veileder og andre erfarne kolleger som supervisører skal vurdere LIS-ens kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er beskrevet i forskriftsfestede læringsmål.

Vurderingen har to hovedformål:

- Å gi LIS tilbakemelding underveis på utføring av arbeidsoppgaver og læringsaktiviteter for å fremme læring og refleksjon og for å tilpasse videre læringsforløp.
- Å foreta sluttvurderinger av om kompetanse er oppnådd, spesifisert i form av forskriftsfestede læringsmål.

Det er påkrevet at ALIS har veileder for å få tellende tjeneste.

Veiledere må sette seg inn i reglene for spesialistutdanningen, og skal inneha kompetanse på individuell veiledning.

Det er kommunens ansvar å sørge for at veileder er kvalifisert, og får tilbud om veiledningskurs ved behov for kompetanseheving. Det anbefales at veileder tar emnekurs for veiledere som arrangeres av ALIS-Kontorene.

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert at veiledning av ALIS (og LIS1) er å anse som "andre allmennlegeoppgaver" etter fastlegeforskriften (svar til KS 7.mai 2019). Betingelsene det vises til i forskriftens merknader er at oppgaven skal inngå i kommunens sørge-for ansvar og være en allmennlegeoppgaven, og HOD mener begge betingelser er oppfylt. Veiledning av ALIS kan derfor pålegges etter fastlegeforskriften § 12.

Det er sterkt å anbefale at veileder er motivert for oppgaven, og ALIS-kontorene anser det som et dårlig utgangspunkt for veileder-ALIS-relasjonen hvis veilederrollen oppstår gjennom tilpliktning.

Ofte stilte spørsmål: