ALIS logo
Søk

Når ALIS ikke fungerer

Stå aldri alene. Det finnes god hjelp der ute.

Gjennom individuell utdanningsplan og revisjoner av denne skal virksomheten legge til rette for at læringsmål kan oppnås. Dersom læringsmål likevel ikke oppnås, kan dette ha sammenheng med forhold ved virksomheten eller ved den enkelte LIS. Dersom utdanningen er godt tilrettelagt og LIS-en likevel har mangelfull kompetanse, bør leder søke å komme til enighet og forståelse med LIS-en om hvordan dette best kan løses. Prinsipper for god personalforvaltning og arbeidsrettslige regler må følges i alle prosesser. Det er gjort en del forskning på hvilke faktorer som bidrar til dårlig progresjon eller til at det oppstår krevende situasjoner i samarbeid med andre eller i møte med pasienter. Hagelsteen et al. identifiserer 11 problemområder som angir risikofaktorer for at det oppstår problemer med gjennomføringen av spesialistutdanningen.

Dersom LIS-en i del 2/3 får underkjent ett eller flere læringsmål, men likevel ønsker å fortsette i det spesialistløpet som er valgt, har LIS-en krav på en ny vurdering. Dersom legen ber om det, skal det regionale helseforetaket for godkjente virksomheter eller fylkesmannen for registrerte virksomheter sørge for en vurdering fra en annen virksomhet, enten ved at LIS-en midlertidig flytter til annen virksomhet eller ved at representanter fra annen virksomhet kommer til det stedet LIS-en er ansatt. Dersom læringsmålet ikke nås etter ny vurdering, må LIS-en gjennomføre relevante læringsaktiviteter i minst seks måneder før ny vurdering kan gjennomføres.

LIS i del 1 har ikke rett på ny vurdering. Dersom læringsmålene ikke oppnås i del 1 kan helseforetaket eller kommunen ansette LIS-en i en ny stilling, men er ikke pliktig til dette. Dersom utdanningsvirksomheten eller kommunen ikke vil ansette legen i en ny stilling, må legen søke reststilling for å oppnå de læringsmålene legen mangler. LIS1 vil ikke kunne gå videre i del 2/3 før alle læringsmålene fra del 1 er godkjent. (Jfr. Spesialistforskriftens § 18 og kommentarer til bestemmelsen i Rundskriv 1-2-2019).

Hentet fra Helsedirektoratets sider.

Ofte stilte spørsmål