ALIS logo
Søk

Samfunnsmedisin

På denne nettsiden er det mye nyttig informasjon om ALIS-ordningen, først og fremst i allmennmedisin, men en del informasjon vil også være nyttig i samfunnsmedisin.

I påvente av arbeidet med å opprette egen nettside om samfunnsmedisin, vil det være informasjon under denne fanen.

Historikk og nåværende mandat

Det ble i 2020 opprettet fem ALIS-kontor i landet som en del av regjeringens handlingsplan for å redde fastlegeordningen; Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar (etter hvert flyttet til Ringsaker). I 2022 ble det opprettet et eget ALIS-kontor for Oslo.

ALIS-kontorenes rolle skulle primært være å gi råd til kommuner, ALIS og til veiledere om ny spesialistforskrift og utdanning av allmennleger.

Fra sommeren 2022 ble Mandat for ALIS-kontorene utvidet til også å omfatte samfunnsmedisin, med ansvar for å gi råd til kommuner, LIS3 i samfunnsmedisin og til veiledere om ny spesialistforskrift og utdanning av spesialister i samfunnsmedisin.

Siden samfunnsmedisin gjelder færre spesialistkandidater er hovedansvaret lagt til medisinsk rådgiver Bente Bjørnhaug ved ALIS-kontoret i Øst, men alle ALIS-kontorene har delansvar, og de fleste kontorene har også spesialister i samfunnsmedisin ansatt, eller under ansettelse.

Det jobbes nå med å få på plass en visuell profil for samfunnsmedisin. Kontorene vil i den forbindelse få en tilleggs-logo ved at de tilføres ordet SamLIS, som er forenlig med at vi nå også har ansvar for rådgivning i samfunnsmedisin.

Krav om utdanningsvirksomhet

Da ny spesialistforskrift ble innført og kommunene overtok ansvaret for utdanning av allmennlegespesialister ble det innført krav om registrering av kommunen som utdanningsvirksomhet for alle som utdannes etter ny ordning.

Dette kravet gjelder også for utdanning av samfunnsmedisinere.

Kommunene må være registrerte utdanningsvirksomheter for at spesialistkandidatene skal få tellende tjeneste i kommunene. Kravet gjelder også for statlige og andre virksomheter som utdanner samfunnsmedisinere.

Siden samfunnsmedisin er et nytt område for ALIS-kontorene har vi kommet litt kortere med jobbingen enn for allmennmedisin, men vi er i godt driv.

Hvilke krav stilles til en utdanningsvirksomhet og hva kan vi bidra med her?

Hvilke krav stilles til individuell veiledning og hva kan vi bidra med her?

Læringsmålene i samfunnsmedisin