ALIS logo
Søk

Om ALIS-kontorene

ALIS-kontorene skal koordinere og styrke spesialistutdanningen i allmennmedisin. Opprettelsen av de regionale ALIS-kontorene er et av tiltakene i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020 – 2024. Tiltaket ble iverksatt våren 2020, og ALIS-kontorene er betydelig styrket og videreutviklet i 2021 og 2022.

Helsedirektoratet har opprettet fem ALIS-kontorer som til sammen betjener alle norske kommuner. Kontorene er lokalisert til Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Ringsaker. De tre førstnevnte skal dekke kommunene i henholdsvis Helse-Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest. Kontorene i Kristiansand og Ringsaker skal dekke kommunene i Helse Sør-Øst. Et sjette ALIS-kontor med ansvar for Oslo startes opp høsten 2022.

Kontorene er lokalisert i hver sin region for å sikre en likeverdig spesialistutdanning i allmennmedisin over hele landet.

De regionale ALIS-kontorene skal koordinere og styrke spesialistutdanningen i allmennmedisin, blant annet i samarbeid med kommunene og helseforetakene. Målet er gode, strukturerte utdanningsløp for alle ALIS. Alle kommuner med ALIS-kandidater skal kunne tilby forutsigbare utdanningsløp med veiledning, supervisjon og læringsaktiviteter.

Gjennom «Forskrift om kompetansekrav for leger» (Kompetanseforskriften) og «Spesialistforskriften» har kommunene fått økt ansvar for spesialistutdanning av leger. Kompetanseforskriften setter blant annet krav til at alle leger med kliniske oppgaver i kommunen skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin (Kompetanseforskriften §3).

Spesialistforskriften regulerer gjennomføringen av utdanningen. Alle kommuner med leger i spesialiseringens del 2 og 3 skal være registrerte utdanningsvirksomheter og tilby helhetlige utdanningsløp og veiledning (Spesialistforskriften § 19).

ALIS-kontorene skal støtte og gi råd til kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av utdanningen for allmennlegene, og ved inngåelse av ALIS-avtaler. Slik skal ALIS-kontorene bidra til økt rekruttering og tilrettelegging for spesialisering, og til trygghet for legen gjennom spesialiseringsløpet.

ALIS Sør er koordinerende kontor for ALIS-kontorene i perioden 2022 - 2024.